خاطره

ناظم تو میکروفون 
پرسید: کی میدونه پایتخت آمریکا کجاست؟
داد زدیم :واشنگتن
گفت یه مرگ بر آمریکایی بگین تو واشنگتن بشنون! ما هم یه داد زدیم که حلقمون پاره شد!
دوباره پرسید کی میدونه حرم آقا امام حسین کجاست؟ داد زدیم کربلا
گفت:حالا یه صلوات بفرستین تا اقا تو کربلا بشنون
ما هم یه فریاد کشیدیم که نزدیک بود غش کنیم!
گذشت اون روزا.......خیلی طول کشید که بفهمیم 
لس آنجلس تاریخ سینماست!
نیو اورلئان مهد موسیقیه.....نیویورک مهد درس و اقتصاد
یاد نگرفتیم باید از اون همسایه نزدیک مدرسه که ساعت هفت صبح با صدای عربدمون بیدارشون کردیم عذر بخواهیم
یاد نگرفتیم که به کسی نگوییم مرگ بر تو !!
و نفهمیدیم تو واشنگتن و کربلا صدامونو نشنیدن!!
چرا نگفتن بجای این حرفها داد بزنیم:
مرگ بر بی سوادی!
مرگ بر عقب افتادگی!
مرگ بر گرسنگی!
مرگ بر خونریزی و دشمنی!
مرگ بر او که بجای ♥عشق ♥به ما یاد داد بگیم :مرگ!
چرا هیچ وقت فکر نکردیم! بر اساس چه منطقی کافری که بیمار میشود، دچار عذاب الهی شده 
ولی مسلمانی که بیمار میشود، دچار آزمون الهی...!!!


منبع این نوشته : منبع
زدیم ,میشود، دچار ,بیمار میشود،